Obchodné podmienky predaja

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop") umiestneného na doméne www.espeed.sk a zároveň predávajúcim a poskytovateľom služby prenájmu tovarov umiestnených na tomto e-shope je

Ing. Ľubomír Beňo e-speed
neplatca DPH, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Trenčíne,
číslo živnostenského registra 350-43030,
miesto podnikania: Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín,
IČO: 52391981,
DIČ: 1084358506
tel.: +421 903 783 551,
e-mail: info@espeed.sk
(ďalej len „Predávajúci“).

I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúcim je fyzická osoba - živnostník, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
 2. Kupujúcim je každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru (ďalej „Zákazník“).
 3. V prípade, ak je zákazníkom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s predávajúcim a pri jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa v zmysle právnej úpravy platnej na území Slovenskej republiky.
 4. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu.
 5. Objednávka - úkon zákazníka uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu zákazníka nakúpiť alebo prenajať tovar ponúkaný v e-shope.
 6. Zákazník má právo pred potvrdením objednávky na e-shope www.espeed.sk oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a v prípade, že s nimi súhlasí, vyjadrí svoj súhlas elektronicky, zakliknutím príslušného poľa pred potvrdením objednávky.
 7. Tieto obchodné podmienky tvoria súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim spôsobom uvedeným v článku II. týchto obchodných podmienok.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim na základe elektronickej objednávky kupujúceho.
 2. Kupujúci môže tovar objednať prostredníctvom nákupného košíka na e-shope predávajúceho. Postup vloženia tovaru do košíka a následného záväzného objednania tovaru je prístupný na stránkach e-shopu. Potvrdením a následným odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať ním objednaný tovar a za tento tovar uhradiť dohodnutú kúpnu cenu a cenu za doručenie, ak je toto kupujúcim objednané. Dohodnutá kúpna cena je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých tovaroch na stránkach e-shopu. Cena za doručenie je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých možnostiach doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
  • kontaktné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, bydlisko kupujúceho, telefón a e- mail,
  • názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cenu tovaru,
  • požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresu pre dodanie tovaru, v prípade ak sa
  • fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba uvedie aj IČO, DIČ a IČ DPH, ak ho má pridelené.
 4. Tieto údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
 5. Odoslaná objednávka bude následne zaevidovaná v systéme predávajúceho. Predávajúci prijatú objednávku potvrdí e-mailom do 24 hodín a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodnoprávny vzťah a objednávka sa stáva záväznou. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a kupujúcemu vzniká záväzok prevziať objednaný tovar od predávajúceho a zaplatiť za prevzatý tovar predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a uhradiť náklady spojené s doručením tovaru uvedené v záväznej objednávke kupujúceho. Pokiaľ predávajúci v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou doručí kupujúcemu objednaný tovar spôsobom a na miesto vopred dohodnuté a kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať doručený tovar od predávajúceho, zaväzuje sa uhradiť náklady predávajúceho spojené s dodaním tohto tovaru kupujúcemu.
 6. Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, keď nie je schopný dodať objednaný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a pod.). O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 kalendárnych dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 7. Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky v prípade, ak kúpna zmluva síce nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho, ale iba v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu nazmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle finančné prostriedky do 7 kalendárnych dní späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

III. Cena

 1. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny tovaru sú konečné a podľa aktuálnych platných právnych predpisov. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu je vždy vypísaná v detaile produktu v e-shope predávajúceho.
 2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia tovaru si kupujúci vyberie. Aktuálna cena za dopravu je uvedená na internetovej stránke a pri výbere spôsobu dopravy zákazníkom je uvedená aj priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 3. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

IV. Platobné podmienky

 1. Kupujúci uhrádza platbu:
  • A. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, vedený v Slovenská sportieľňa a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
  • B. hotovostne v mieste podnikania predávajúceho.
 2. Kupujúcemu vzniká záväzok uhradiť predávajúcemu cenu za tovar + cenu za dopravu dohodnutú v kúpnej zmluve. V prípade hotovostnej platby priamo v mieste podnikania predávajúceho, platí kupujúci iba cenu za tovar.

V. Dodacie podmienky a doručovanie

 1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Maximálna doba dodania pre tovar, ktorý nie je aktuálne u predávajúceho na sklade môže dosahovať od 10 do 15 pracovných dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Po dohode s kupujúcim sa môže táto lehota predĺžiť.
 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  • A. zazmluvnenou prepravnou spoločnosťou,
  • B. osobným prevzatím v mieste podnikania predávajúceho.
 3. Miesto odberu stanovuje kupujúci vyplnením pravdivých údajov v objednávke tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto určené v objednávke alebo osobné vyzdvihnutie tovaru kupujúcim v mieste podnikania predávajúceho. Pri osobnom prevzatí tovaru, potvrdí kupujúci prevzatie tovaru vlastnoručným podpisom.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. V takomto prípade nie je povinný uhradiť náklady spojené s vrátením dodaného tovaru predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad) a návod na použitie.
 6. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim alebo jeho splnomocnencom od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom alebo zapríčinené nesprávnym uvedením adresy dodania tovaru zo strany kupujúceho. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 8. V prípade, ak zákazník odmietne prevziať riadne doručený objednaný tovar od prepravcu alebo od predávajúceho, zaväzuje sa uhradiť náklady spojené s dopravou tohto tovaru zákazníkovi. V prípade, ak zákazník odmietne prevziať tovar pri jeho prvom doručení bez uvedenia relevantného dôvodu a bude požadovať jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy zasiela spotrebiteľ predávajúcemu písomne poštou alebo e-mailom spolu s dodaným tovarom. V odstúpení je spotrebiteľ povinný určiť svoje osobné a kontaktné údaje, aby ho bolo možné presne identifikovať, číslo objednávky, dátum kúpy tovaru a presne a jasne formulovanú vôlu odstúpiť od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj tento vzorový formulár. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ nemá právo vrátiť tovar predávajúcemu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky používania.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty naodstúpenie od zmluvy. Skutočnosť dodržania lehoty 14 kalendárnych dní je v prípade pochybností povinný preukázať predávajúcemu na základe jeho žiadosti. Doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy potvrdí predávajúci spotrebiteľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu spotrebiteľa uvedenú v potvrdenej objednávke spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľ musí po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť predávajúcemu dodaný tovar, a to v kompletnom a nepoškodenom stave, spolu s dokladmi dodanými spolu s tovarom a dokladom o kúpe (vrátane dokladu o prevzatí od prepravcu alebo predávajúceho a faktúry). Vrátenie sa uskutočňuje zaslaním tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra alebo osobným vrátením tovaru v mieste podnikania predávajúceho. Poplatky súvisiace s vrátením dodaného tovaru znáša v plnej výške spotrebiteľ.
 4. Po splnení podmienok podľa bodov 1. a 2. tohto článku VZP a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  • a) prevziať tovar naspäť,
  • b) vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Predávajúci vráti spotrebiteľovi celú cenu zaplatenú za tovar, vrátane poplatku za dopravu, dodanie a poštovné, ak boli spotrebiteľom vynaložené, pričom tieto platby predávajúci vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, akým ich spotrebiteľ predávajúcemu uhradil, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne inak. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. Ak predávajúci po prevzatí tovaru vráteného spotrebiteľom zistí, že došlo k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu rozdiel medzi pôvodnou hodnotou tovaru (fakturovanou cenou tovaru) a zníženou hodnotou tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej na adresu spotrebiteľa uvedenú v potvrdenej objednávke. V prípade, ak už spotrebiteľ uhradil predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tohto tovaru, je predávajúci oprávnený vrátiť spotrebiteľovi túto uhradenú cenu v zmysle bodu 4 čl. VI. týchto obchodných podmienok, avšak zníženú o rozdiel medzi pôvodnou hodnotou tovaru (fakturovanou cenou tovaru) a zníženou hodnotou tovaru.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 6 čl. VI týchto obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a tovar vrátený spotrebiteľom bude predávajúcim vrátený späť spotrebiteľovi na jeho náklady.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

 1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi.
 2. Na tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu u predávajúceho sa vzťahuje všeobecná záručná doba 24 mesiacov. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom zo záruky sú vyňaté vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný.Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
 3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho alebo prepravcu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol spotrebiteľ po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu, a to od okamihu prevzatia nového tovaru spotrebiteľom. V prípade, že predávajúci poskytuje na jednotlivý tovar dlhšiu záručnú dobu, táto bude uvedená v dodaných záručných listoch. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, pokiaľ na nej predávajúci vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
 4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 5. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu takejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, podpisom ktorého si zákazník a spredávajúci potvrdia odovzdanie a prevzatie nového tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia, pričom dodanie tohto nového tovaru a jeho prevzatie zákazníkom sa spravuje podľa príslušných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 8. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
  • a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  • b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
  • c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia tým, v ktorých sa tovar bežne používa,
  • d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom alebo vniknutím vody do elektrických častí,
  • e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
  • f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie,
  • g) mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
 9. Záručná doba všetkým zákazníkom, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ani týmito obchodnými podmienkami, ale stanovuje ju konkrétny výrobca tohto tovaru.

VIII. Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Spotrebiteľ má právo na reklamáciu vady na zakúpenom tovare zistenej pri prevzatí alebo v záručnej dobe. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru zákazníkovi.
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar, ktorý si zakúpil u predávajúceho:
  • a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovo- technické parametre a že ich používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
  • b) sú bez vád
  • c) predali sa mu za cenu, ktorú mali v okamihu ponuky a ich predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.
 3. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 tohto článku sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar zakúpený za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktorý sa poskytla zľava z ceny a v rámci ktorej je ich predaj spotrebiteľovi viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.
 4. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady:
  • a) ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí;
  • b) v prípade, ak spotrebiteľ nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba;
  • c) ktoré spotrebiteľ uplatní po uplynutí záručnej doby, pokiaľ nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom;
  • d) ktoré spôsobil spotrebiteľ alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis major;
  • e) ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké je tovar určený svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;
  • f) ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení spotrebiteľom alebo boli spôsobené spotrebiteľom jeho nesprávnym skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.
 5. Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom alebo počas plynutia záručnej doby, je spotrebiteľ povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne.
 6. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený tovar nepreberajte. V prípade poškodenia je kupujúci povinný spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia od sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 7. Spotrebiteľ je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný spotrebiteľ oznámiť predávajúcemu ihneď. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom spotrebiteľovi.
 8. Spotrebiteľ môže reklamáciu voči predávajúcemu uplatniť v prípade, ak má tovar vady alebo nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na jeho obvyklé používanie na výrobcom stanovený účel alebo ktoré sú uvedené v popise tovaru na internetovej stránke alebo v návode na použitie. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu voči predávajúcemu, a to ústne, telefonicky, písomne doručením reklamácie na adresu miesta podnikania predávajúceho (Ing. Ľubomír Beňo - espeed, Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín) alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu predávajúceho info@espeed.sk.
 9. Reklamácia musí obsahovať opis, ako sa reklamovaná vada tovaru prejavuje a kontaktné údaje spotrebiteľa (meno a priezvisko, spiatočnú adresu, tel. číslo a e-mail), na ktoré bude predávajúci spotrebiteľa kontaktovať v prípade potreby poskytnutia súčinnosti a dohody so spotrebiteľom na spôsobe, akým predávajúci odstráni vzniknutú vadu, pokiaľ je toto odstránenie možné. Pre uplatnenie reklamácie môže spotrebiteľ využiť aj reklamačný protokol predávajúceho (nájdete TU).
 10. Pre uznanie reklamácie tovaru je spotrebiteľ povinný zaslať aj reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom na použitie, pokiaľ možno v originálnom obale, čistý a mechanicky nepoškodený. K reklamovanému tovaru je spotrebiteľ povinný priložiť záručný list (ak bol k reklamovanému produktu dodaný) a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar so všetkými náležitosťami je nutné doručiť (osobne/poštou/zazmluvnenoým prepravcom) do miesta podnikania predávajúceho, a to na adresu: Ing. Ľubomír Beňo e-speed, Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín.
 11. Pri osobnom doručovaní tovaru spotrebiteľom, zodpovedá zákazník za poškodenie tovaru počas tejto prepravy, pričom v takomto prípade nie je možné uznať reklamáciu zo strany spoločnosti. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar sa odporúča poistiť. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu riešenia reklamácie spotrebiteľom a približný termín jej vybavenia. Aj v prípade, kedy je zrejmé, že reklamácia nebude zo strany predávajúceho uznaná, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad s dôvodmi, pre ktoré odmietol jej uznanie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 13. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví:
  • a) ihneď,
  • b) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 15. Predávajúci svoje rozhodnutie o vybavení reklamácie oznámi spotrebiteľovi, a to písomne, listom alebo e-mailom doručeným na kontaktnú alebo e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v jeho reklamácii. Ak spotrebiteľ spolu s uplatnením reklamácie doručil spoločnosti aj tovar, tak po rozhodnutí o reklamácii ho predávajúci odošle na kontaktnú adresu spotrebiteľa uvedenú v reklamácii a v prípade, ak je reklamácia spotrebiteľa oprávnená, tak tovar odošle na vlastné náklady.
 16. V prípade, že spotrebiteľ riadne uplatní reklamáciu, pričom táto reklamácia povereným zamestnancom alebo vedúcim zamestnancom prevádzky nebola uznaná a súčasne je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že neuznanie reklamácie je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi alebo postup pri jej vybavení bol v rozpore s týmto reklamačným poriadkom, je spotrebiteľ oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob a postup pri vybavení reklamácie priamo do sídla predávajúceho.
 17. Pokiaľ spotrebiteľovi v zmysle ustanovení tohto reklamačného poriadku a ustanovení príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ho predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamovaného tovaru, je spotrebiteľ povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 15 dní odo dňa, v ktorý mu táto povinnosť vznikla. Vprípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme, predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru.
 18. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 19. Servisné opravy vykonáva spredávajúci sám alebo ich zabezpečuje prostredníctvom autorizovaných zmluvných poskytovateľov, pričom pokiaľ ide o záručný servis, náklady naň hradí predávajúci. V prípade pozáručného servisu predávajúci po dohode so zákazníkom vykoná tento servis sama alebo zabezpečí jeho vykonanie prostredníctvom autorizovaných zmluvných poskytovateľov na náklady zákazníka alebo poskytne zákazníkovi informácie o miestach vykonávania tohto pozáručného servisu a zákazník si ho zabezpečí sám.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. 1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu poštou alebo e-mailom na info@espeed.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt “ARS”) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ARS”). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/uploads/files/h4KzPlX2.pdf). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://www.soi.sk/files/documents/ formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa riadi pravidlami alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle každého subjektu ARS.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru, registrácie účtu či reklamácie prostredníctvom e-shopu www.espeed.sk sú zhromažďované,spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z."). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, registrácii účtu kupujúceho na stránke e-shopu alebo reklamácii a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Ak kupujúci nakupuje ako firma/živnostník, naviac sa spracovávajú tieto údaje: obchodný názov, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH.
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Ak kupujúci nakupuje ako firma/živnostník, naviac sa spracovávajú tieto údaje: obchodný názov, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie (zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 3. Vykonaním registrácie účtu kupujúceho cez e-shop kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Ak sa kupujúci registroval ako firma/živnostník, naviac sa spracovávajú tieto údaje: obchodný názov, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a vymazanie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@espeed.sk. Vzorový formulár na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete TU. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie účtu kupujúceho.
 5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 18/2018 Z.z., že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 21503/S.
 6. Kupujúci si ako dotknutá osoba môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. V prípade podozrenia, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”) a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

XII. Orgán dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. : 032/6400 109
Fax. č. : 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk
http://www.soi.sk