Obchodné podmienky prenájmu

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop") umiestneného na doméne www.espeed.sk a zároveň predávajúcim a poskytovateľom služby prenájmu tovarov, umiestnených na tomto e-shope je

Ing. Ľubomír Beňo e-speed
neplatca DPH, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Trenčíne,
číslo živnostenského registra 350-43030,
miesto podnikania: Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín,
IČO: 52391981,
DIČ: 1084358506,
tel.: +421 903 783 551,
e-mail: info@espeed.sk

(ďalej len „Prenajímateľ“).

I. Základné ustanovenia

 1. Prenajímateľom je fyzická osoba - živnostník, ktorá pri uzatváraní nájomnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu prenajíma tovar.
 2. Nájomcom je každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje spoločnosť s úmyslom prenájmu tovaru.
 3. V prípade, ak je zákazníkom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou a pri jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa v zmysle právnej úpravy platnej na území Slovenskej republiky.
 4. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu.
 5. Objednávka - úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť alebo prenajať tovar ponúkaný v e-shope.
 6. Zákazník má právo pred potvrdením objednávky na e-shope www.espeed.sk oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a v prípade, ak s nimi súhlasí, vyjadrí svoj súhlas elektronicky zakliknutím príslušného poľa pred potvrdením objednávky.
 7. Tieto obchodné podmienky tvoria súčasť nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom spôsobom uvedeným v článku II. týchto obchodných podmienok. Úprava práv a povinností nájomcu a prenajímateľa obsiahnutá v nájomnej zmluve má prednosť pred úpravou obsiahnutou v týchto obchodných podmienkach.

II. Predmet nájomnej zmluvy, objednávka a uzatvorenie nájomnej zmluvy

 1. Prenajímateľ a nájomca (ďalej len „Zmluvné strany“) medzi sebou uzatvárajú Zmluvu o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“).
 2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, a to najmä povinnosti prenajímateľa prenechať nájomcovi za odplatu elektrický dopravný prostriedok a príslušenstvo bližšie špecifikované v zmluve (ďalej spolu ako „Predmet nájmu“) a záväzok nájomcu zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú odplatu a vrátiť predmet nájmu riadne a včas.
 3. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi na dočasné užívanie pre jeho osobnú potrebu s tým, že predmet nájmu môže používať len nájomca. Nájomca nesmie umožniť užívanie predmetu nájmu inej osobe.
 4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať len na účel, na ktorý je určený, pričom je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce podmienky premávky na pozemných komunikáciách. Nájomca je povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy na úseku cestnej dopravy, ako aj ostatné platné právne predpisy.
 5. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré budú uložené príslušným orgánom v dôsledku porušenia platných právnych predpisov zo strany nájomcu alebo osôb, ktorým umožní užívať predmet prenájmu.
 6. Nájomca si môže predmet nájmu objednať prostredníctvom objednávkového formulára na e-shope prenajímateľa, telefonicky alebo e-mailom. Objednávka uskutočnená elektronicky sa stáva záväznou až po potvrdení prenajímateľom.
 7. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné uvedenie týchto podstatných náležitostí:
  • kontaktné údaje nájomcu: meno, telefón a e-mail,
  • názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cenu služby,
  • požadované množstvo tovaru,
  • doba nájmu,
  • termín nájmu (dátum, čas).
 8. Tieto údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
 9. Odoslaná objednávka bude následne zaevidovaná v systéme prenajímateľa. Prenajímateľ prijatú objednávku potvrdí e-mailom do 24 hodín a zároveň oznámi nájomcovi dostupnosť tovaru.
 10. Prenajímateľ má právo stornovať objednávku v prípade, keď nie je schopný dodať objednaný predmet nájmu. Prenajímateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s nájomcom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a pod.). O stornovaní objednávky bude nájomca informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 11. Nájomca má právo podať prenajímateľovi návrh na zmenu alebo storno objednávky v prípade, ak nájomná zmluva nenadobudla platnosť. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky, e-mailom alebo osobne. Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky oznámi prenajímateľ nájomcovi telefonicky, e-mailom alebo osobne.

III. Cena

 1. Prenajímateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny nájmu produktov sú konečné a podľa aktuálnych platných právnych predpisov. Cena za nájom produktu je stanovená cenníkom prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu je vždy vypísaná v detaile produktu v e-shope prenajímateľa v sekcii “Požičovňa”.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie splnenia povinností nájomcu podľa zmluvy je nájomca povinný zložiť pred prevzatím predmetu nájmu peňažnú zálohu (ďalej len „Depozit“) vo výške dohodnutej medzi zmluvnými stranami a uvedenej v zmluve. Prenajímateľ je oprávnený použiť depozit na úhradu akýchkoľvek nárokov voči nájomcovi vyplývajúcich zo zmluvy (napr. za poškodenia na predmete prenájmu, neskoré vrátenie predmetu prenájmu a pod.).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ pri vrátení predmetu nájmu v čistom a nepoškodenom stave vráti depozit nájomcovi, pričom prenajímateľ je súčasne oprávnený z depozitu odpočítať sumu zodpovedajúcu výške škody, ktorá vznikla na predmete nájmu počas trvania nájmu. Ak by škoda na predmete nájmu presahovala výšku depozitu, nájomca je povinný uhradiť zostatkovú sumu pre uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu pred uzavretím zmluvy.

IV. Platobné podmienky

 1. Nájomca uhrádza odplatu za nájom elektrického dopravného prostriedku (ďalej len “Nájomné”) hotovostne v mieste podnikania prenajímateľa alebo na inom mieste, kde bude uzatvorená zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom a bude odovzdaný predmet nájmu.
 2. Dohodnuté nájomné je splatné pred odovzdaním predmetu nájmu nájomcovi.

V. Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu

 1. Nájomca užíva predmet nájmu výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri každom prevzatí a pri každom odovzdaní predmetu nájmu je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä funkčnosť bŕzd, funkčnosť elektrického pohonu, funkciu skladania predmetu nájmu (ak takúto funkciu má), dotiahnutie riadidiel a pod. Každý zistený nedostatok je nájomca povinný okamžite nahlásiť prenajímateľovi osobne v mieste prevzatia predmetu nájmu alebo telefonicky. Nájomca nesmie predmet nájmu používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.
 2. Primárnym miestom prevzatia a odovzadania predmetu nájmu je miesto podnikania prenajímateľa. Ako miesto prevzatia a odovzdania predmetu nájmu môže slúžiť akékoľvek iné vhodné miesto slúžiace tomuto účelu, a to po dohode medzi prenajímateľom a nájomcom. Miesto prevzatia a odovzdania predmetu nájmu je uvedené v zmluve.3. V prípade, ak bude miestom prevzatia a odovzdania iné miesto ako miesto podnikania prenajímateľa, je zabezpečenie dovozu a odvozu predmetu nájmu prenajímateľom spoplatnenené podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa uvedeného na e-shope www.espeed.sk.
 3. V prípade, ak bude miestom prevzatia a odovzdania iné miesto ako miesto podnikania prenajímateľa, je zabezpečenie dovozu a odvozu predmetu nájmu prenajímateľom spoplatnenené podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa uvedeného na e-shope www.espeed.sk.
 4. Za tovar zodpovedá prenajímateľ až po jeho prevzatie nájomcom. Tovar sa považuje za prevzatý nájomcom od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 5. Po skončení nájmu vráti nájomca predmet nájmu čistý a nepoškodený na adrese miesta podnikania prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu prenajímateľovi v zmysle zmluvy, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 Eur za každú začatú polhodinu omeškania s vrátením predmetu nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu ani do 24 hodín od uplynutia dohodnutej doby nájmu, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi kúpnu cenu predmetu nájmu.

VI. Zodpovednosť nájomcu za škodu

 1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo k preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.
 2. Nájomca zodpovedá za akékoľvek škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri užívaní predmetu nájmu alebo v súvislosti s ním. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu, za ktorú je zodpovedný. V prípade, že by bol prenajímateľ zaviazaný uhradiť akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú nájomcom tretím osobám, nájomca je povinný túto škodu uhradiť prenajímateľovi. Ak takúto škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobia osoby, ktorým nájomca umožní užívať predmet prenájmu, tak prenajímateľovi zodpovedá za tieto škody a nemajetkové ujmy nájomca.
 3. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi každú nehodu, poškodenie alebo odcudzenie predmetu nájmu, ku ktorému došlo v čase, keď ho užíval. V takom prípade je povinný poskytnúť prenajímateľovi a orgánom Policajného zboru SR potrebnú súčinnosť pri objasňovaní incidentu.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté nájomcom v rámci objednávky predmetu nájmu a uzatvorenia nájomnej zmluvy prostredníctvom e-shopu www.espeed.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z."). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo uzatváraní zmluvy, a to v rozsahu: meno a priezvisko, prípadne meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo a číslo druhého dokladu totožnosti. Ak nájomca uzatvára zmluvu ako firma/živnostník, naviac sa spracovávajú tieto údaje: obchodný názov, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH.
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením nájomnej zmluvy, dáva nájomca v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. súhlas prenajímateľovi so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s nájomcom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky, pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Nájomca má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie (zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Prenajímateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje nájomcov žiadnej ďalšej osobe.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej prenajímateľovi, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@espeed.sk. Vzorový formulár na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je umiestnený na stránke e- shopu www.espeed.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie účtu.
 4. Nájomca si ako dotknutá osoba môže u prenajímateľa písomne uplatniť všetky práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. V prípade podozrenia, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Nájomca podpisom zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”) a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Nájomca berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi prenajímateľom a nájomcom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Elektrické dopravné prostriedky sú prioritne určené na využívanie v rámci mesta. Ak nájomca cestuje medzi obcou a mestom, je povinný zabezpečiť si prilbu.
 4. Nájomca berie na vedomie, že nosnosť elektrokolobežky je max. 100 kg.
 5. Nájomca podpisom zmluvy vyhlasuje, že bol prenajímateľom oboznámený s funkciami, riadením a spôsobom obsluhy a bezpečného používania predmetu nájmu.

IX. Orgán dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoruTel. č. : 032/6400 109
Fax. č. : 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk
http://www.soi.sk