Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

aby ste si mohli zakúpiť naše produkty, využiť nami poskytované doplnkové služby a aby sme Vás prípadne mohli oslovovať s relevantnými ponukami v rámci marketingovej komunikácie, spracúvame Vaše osobné údaje.

Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu www.espeed.sk, Ing. Ľubomír Beňo e-speed, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Trenčíne, číslo živnostenského registra 350-43030, miesto podnikania Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín, IČO: 52391981, DIČ: 1084358506, tel.: +421 903 783 551, e-mail: info@espeed.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ a mesto), prípadne adresa doručenia (ulica, číslo, PSČ a mesto) ako aj ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne. Ak kupujúci nakupuje ako firma/živnostník, naviac sa spracovávajú tieto údaje: obchodný názov, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ/IČ DPH.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na účel realizácie Vašej objednávky zadanej cez objednávkový formulár,
 • na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk,
 • na poskytovanie produktov a doplnkových služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu zákazníka,
 • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti),
 • na uplatnenie Vašich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie) ako aj iných práv súvisiacich s Vašou objednávkou,
 • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

3. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia kúpnej alebo nájomnej zmluvy sa uchovávajú po dobu vybavenia Vašej objednávky resp. poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame a spracúvame v rámci poskytovania našich produktov a doplnkových služieb, využívania marketingovej komunikácie a uplatnenia Vašich nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do inej krajiny v rámci EÚ alebo mimo EÚ.

5. SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

6. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci Vašich práv máte:

 • a) právo na prístup k osobným údajom,
 • b) právo získať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o spracúvaných osobných údajoch,
 • c) právo na opravu osobných údajov,
 • d) právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • e) právo na výmaz osobných údajov, ktroé sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje budú vymazané bez zbytočného odkladu ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali,
  3. namietate spracúvanie osobných údajov,
  4. sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
  6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
 • f) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak:
  1. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku,
  4. namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
 • g) právo na prenosnosť osobných údajov, t. j. právo na získanie Vašich osobných údajov od prevádzkovateľa, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • h) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia. Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním emailu na info@espeed.sk. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom ako žiadosť podáte.