Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol na stiahnutie

 1. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený tovar nepreberajte. V prípade poškodenia je kupujúci povinný spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia od sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 2. Spotrebiteľ je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný spotrebiteľ oznámiť predávajúcemu ihneď. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom spotrebiteľovi.
 3. Spotrebiteľ môže reklamáciu voči predávajúcemu uplatniť v prípade, ak má tovar vady alebo nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na jeho obvyklé používanie na výrobcom stanovený účel alebo ktoré sú uvedené v popise tovaru na internetovej stránke alebo v návode na použitie. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu voči spoločnosti, a to ústne, telefonicky, písomne doručením reklamácie na adresu miesta podnikania predávajúceho (Ing. Ľubomír Beňo - espeed, Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín) alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu predávajúceho info@espeed.sk.
 4. Reklamácia musí obsahovať opis, ako sa reklamovaná vada tovaru prejavuje a kontaktné údaje spotrebiteľa (meno a priezvisko, spiatočnú adresu, tel. číslo a e-mail), na ktoré bude predávajúci spotrebiteľa kontaktovať v prípade potreby poskytnutia súčinnosti a dohody so spotrebiteľom na spôsobe, akým predávajúci odstráni vzniknutú vadu, pokiaľ je toto odstránenie možné. Pre uplatnenie reklamácie môže spotrebiteľ využiť aj reklamačný protokol predávajúceho.
 5. Pre uznanie reklamácie tovaru je spotrebiteľ povinný zaslať aj reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom na použitie, pokiaľ možno v originálnom obale, čistý a mechanicky nepoškodený. K reklamovanému tovaru je spotrebiteľ povinný priložiť záručný list (ak bol k reklamovanému produktu dodaný) a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar so všetkými náležitosťami je nutné doručiť (osobne/poštou/zazmluvneným prepravcom) do miesta podnikania predávajúceho, a to na adresu: Ing. Ľubomír Beňo e-speed, Nábrežná 1633/2, 911 01 Trenčín
 6. Pri osobnom doručovaní tovaru spotrebiteľom, zodpovedá zákazník za poškodenie tovaru počas tejto prepravy, pričom v takomto prípade nie je možné uznať reklamáciu zo strany spoločnosti. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar sa odporúča poistiť. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho aspotrebiteľa, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu riešenia reklamácie spotrebiteľom a približný termín jej vybavenia. Aj v prípade, kedy je zrejmé, že reklamácia nebude zo strany predávajúceho uznaná, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad s dôvodmi, pre ktoré odmietol jej uznanie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví:
  • a) ihneď,
  • b) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 10. Predávajúci svoje rozhodnutie o vybavení reklamácie oznámi spotrebiteľovi, a to písomne, listom alebo e-mailom doručeným na kontaktnú alebo e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v jeho reklamácii. Ak spotrebiteľ spolu s uplatnením reklamácie doručil spoločnosti aj tovar, tak po rozhodnutí o reklamácii ho predávajúci odošle na kontaktnú adresu spotrebiteľa uvedenú v reklamácii a v prípade, ak je reklamácia spotrebiteľa oprávnená, tak tovar odošle na vlastné náklady.